ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

e) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

f) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

h) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

A résztvevő az adatai helyesbítését, törlését, kiegészítését, zárolását bármikor indokolás nélkül kérheti, és élhet adathordozhatósághoz való jogával a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. 1158 Budapest, Fázis u. 6. címen vagy emailban a marketing.tkmh@thyssenkrupp.com írásbeli kérelemmel.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyertes nevét, minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. kommunikációs felületein (thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. weboldala, facebook, LinkedIn oldala), amely közzétételhez a Játékos a regisztráció végrehajtásakor feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul.

ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt., illetve a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. munkavállalói jogosultak megismerni, akik az adatokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán nem történik.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az érintett által megadott adatok továbbítására nem kerül sor.

ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

6.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. milyen adatot tart nyilván róla, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. részére, aki az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg. A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
– kezelt adatok körének meghatározása,
– adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
– adatforrás megjelölése.

A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát ingyenesen biztosítja az érintett részére. Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. az érintett rendelkezésre. Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az érintett a 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

6.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az érintett kérelmére a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által megjelölt tartalommal. A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

6.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt–nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. az érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, v) a személyes adatokat a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az érintett megszerezhesse, és a továbbiakban felhasználhassa a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb. Az érintett a rá vonatkozó, a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. rendszerében megtalálható személyes adatokat:
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz
– ha ez technikailag megvalósítható a – thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. rendszerében.
A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyet a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. részére valamely a Honlapon vagy egyéb módon megadott a részére annak érdekében, hogy be tudja azonosítani az igénylő érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az érintett e jog keretében legfeljebb azon adatok hordozhatóságát igényelheti, amelyet önkéntesen megadott a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. részére. Ilyen adat név, e-mail cím. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. rendszereiből való törlésével.

6.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. Az érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

6.7. Az elhunyt érintett megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.-nél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.
Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).
Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
– az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
– saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja. Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.-vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

6.8. Kérelem teljesítésének határideje

A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Panaszával, észrevételével, vagy jogérvényesítési igényével az érintett az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelő felé:
Név: thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.
Levelezési: 1158 Budapest, Fázis u. 6.
E-mailcím: marketing.tkmh@thyssenkrupp.com
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Németh Samu, samu.nemeth@thyssenrkupp-materials.com
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.-t terheli. Ha a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; www.naih.hu) fordulhat vagy egyéni ügyének elbírálása érdekében, soronkívüli eljárás keretében az illetékes törvényszék előtt érvényesítheti jogait.

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

ADATBIZTONSÁG

A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek hhttps://www.thyssenkrupp-materials.hu/ internetes oldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett visszavonhatja a Nyereményjátékban való részvételi szándékát, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, mint aki elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022.01.01. napjától hatályos.

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.